Verhuurvoorwaarden

1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de verhuurvoorwaarden van Springkastelen Bumpi toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, en facturen en op elke tussen Springkastelen Bumpi en de klant gesloten overeenkomst.

2.De overeenkomst tot huur van de attracties komt tot stand na aanvaarding door Springkastelen Bumpi van de opdracht, order of bestelling van de klant. Het louter meedelen van prijzen, leveringstermijnen, contractvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in voor Springkastelen Bumpi.

3.Het gehuurde materiaal is de volledige eigendom van Springkastelen Bumpi. Het is de klant verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, om het gehuurde materiaal onder te verhuren of uit te lenen aan derden of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

4.De huur neemt een aanvang op het afgesproken tijdstip, of bij gebrek aan een duidelijke afspraak dienaangaande op het ogenblik dat het verhuurde materiaal wordt afgegeven aan de klant die bij de afgifte een leveringsbon ondertekent. De klant die nalaat om het gehuurde goed in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, is niettemin vanaf dat tijdstip tot naleving van alle huurverplichtingen (waaronder de betaling van de huurprijs) gehouden. De huurtijd eindigt op de overeengekomen datum. De klant is verplicht het gehuurde materiaal uiterlijk tegen dat ogenblik in dezelfde staat terug ter beschikking te stellen van Springkastelen Bumpi.

5.Bij ondertekening van de leveringsbon erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de attracties te kunnen gebruiken en gaat hij akkoord met de staat waarin het gehuurde materiaal zich bevindt. Door de ondertekening van de leveringsbon erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van het gehuurde materiaal heeft vergewist.

6.In geval de order wordt geannuleerd binnen de 48u voorafgaand aan de aanvang van de overeengekomen huurtermijn, zal de klant de helft van de huursom aan Sprinkastelen Bumpi verschuldigd zijn.

7.De klant verbindt er zich toe de gebruiksvoorwaarden voor de opstelling en het gebruik van het gehuurde materiaal strikt na te leven en te doen naleven door alle gebruikers.

8.De klant draagt tijdens de volledige huurperiode het volledige risico voor verlies en/of beschadiging van het gehuurde materiaal. De klant moet Springkastelen Bumpi onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van diefstal, beschadiging van, beslag op, enz. van het gehuurde materiaal. Terugname door Springkastelen Bumpi betekent niet automatisch aanvaarding van het gehuurde materiaal in uitstekende staat en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

9.De klant is gedurende de hele huurperiode aansprakelijk voor alle schade, hinder of ongevallen die het gehuurde materiaal en/of het gebruik ervan al dan niet aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks zou veroorzaken. De klant zal Springkastelen Bumpi vrijwaren voor elke eis die tegen Springkastelen Bumpi worden gericht wegens schade aangebracht met of door het gehuurde materiaal.

10.Na terugname van het gehuurde materiaal beschikt Springkastelen Bumpi over een termijn van 48u om eventuele schade vast te stellen en de klant uit te nodigen om binnen de 48u de schade te komen vaststellen. Bij gebrek aan reactie van de klant binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de schade en zijn aansprakelijkheid te aanvaarden en is Springkastelen Bumpi gerechtigd om tot onmiddellijke herstelling en/of vervanging van het gehuurde materiaal over te gaan.

11.Alle facturen dienen contant betaald te worden bij de in ontvangstname van het gehuurde materiaal.

12.Alle geschillen die voortvloeien uit de huurovereenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge. De verhouding tussen de partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.